Linux · 2009-04-08

shell监控系统服务

shell监控系统服务,除了root用户以外,其他用户运行的程序如果CPU超过25%的话,就会发生警报并且写进B.txt文件

#!/bin/bash
A=`ps aux|awk ‘$1!=”root”{print $0}’|awk ‘$3>25{print $PID}’`
if [[ -z $A ]]
then
exit 0
else
echo “$A” >> /root/A.txt
B=`cat /root/A.txt|wc -l`
if [[ $B -gt 5 ]]
then
echo “$A” >> /root/B.txt && rm /root/A.txt
fi fi