linux系统下grep命令去除或保留特定行

grep命令去除或保留指定的行数,grep实在是太方便啦。高手掠过,小弟新手~
例如有个文本,文本的名字为abc.txt

 1. debian:~# cat abc.txt
 2. 11111111111111
 3. 22222222222222
 4. 33333333333333
 5. 11111122222333
 6. 33333222333333
 7. 44444444444444保留以”1″为开头的行

 1. debian:~# cat abc.txt |grep ^1
 2. 11111111111111
 3. 11111122222333去除以”1″为开始的行,就是开头第一个字为”1″的都不要

 1. debian:~# cat abc.txt |grep ^[^1]
 2. 22222222222222
 3. 33333333333333
 4. 33333222333333
 5. 44444444444444保留以”111111″6个1为开头的行

 1. debian:~# cat abc.txt |grep '^111111'
 2. 11111111111111
 3. 11111122222333去除以”111111″6个1为开头的行

 1. debian:~# cat abc.txt |grep ^[^111111]
 2. 22222222222222
 3. 33333333333333
 4. 33333222333333
 5. 44444444444444保留以”111″为结尾的行

 1. debian:~# cat abc.txt |grep 111$
 2. 11111111111111暂时就这么多,等有学到新的再记录。

强帖留名: